تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - راههای کسب بینش صحیح از منظر امام علی(علیه السلام)
راههای کسب بینش صحیح از منظر امام علی(علیه السلام)
نظرات |

زندگی در جامعه ای که پوشیده از نیرنگ ها و دسیسه هاست نیازمند بینش و آگاهی صحیح است. بینشی برخاسته از حق و حقیقت که جان آدمی را قوام بخشد و روحش را جلا دهد. اگر چنین بینشی در انسان به وجود نیاید امکان خطا و لغزش در کوچک ترین امور زندگی نیز وجود دارد.
نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیین کننده نوع زندگی و آینده دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی، تأثیری انکار ناپذیر در زندگی فرد داشته و از سستی های احتمالی، جلوگیری می کند.

امام علی (علیه السلام) در این باره فرموده اند: "چه بسا روزه دارى كه بهره اى جز گرسنگى و تشنگى از روزه دارى خود ندارد و چه بسا شب زنده دارى كه از شب زنده دارى چیزى جز رنج و بى خوابى به دست نیاورد! خوشا خواب زیركان، و افطارشان!" (نهج البلاغة، ترجمه دشتى، ص 659)
حال باید دید چگونه می توان در شمار زیرکان قرار گرفت و آگاهی و بینشی صحیح به دست آورد؟ آنچه در این مجال مورد توجه قرار می گیرد برخی از مهم ترین راهکار هایی است که در کتاب شریف نهج البلاغه در این زمینه ارائه شده است.

یاد خدا

وابستگی ها و تعلقات دنیایی از جمله عواملی هستند که آدمی را از دستیابی به بینش صحیح بازمی دارند. انسانی که بیش از حد به دنیا چشم دوخته است تمام تلاش خویش را نیز برای به دست آوردن هر چه بیشتر مطاع دنیایی به کار می گیرد و همین امر موجب می گردد چشمش توان دیدن و گوشش قدرت شنیدن حقایق را نداشته باشد

از منظر امام علی(علیه السلام) برای به دست آوردن بینش و آگاهی درست، اولین و ابتدایی ترین راه، بهره گیری از یاد خداست. انسانی که چراغ یاد حق را در دل خویش همواره روشن نگاه دارد، خداوند نیز اسباب هدایت را پیش رویش قرار داده و آگاهی صحیح از زندگی را نصیبش می گرداند. در کلامی زیبا از آن امام همام آمده است: "همانا خداى سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنى بخش دل ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوایى بشنود، و چشم پس از كم نورى بنگرد، و انسان پس از دشمنى رام گردد، خداوند كه نعمت هاى او گران قدر است، در دوران هاى مختلف روزگار، و در دوران جدایى از رسالت «تا آمدن پیامبرى پس از پیامبرى دیگر» بندگانى داشته كه با آنان در گوش جانشان زمزمه مى كرد، و در درون عقلشان با آنان سخن مى گفت. آنان چراغ هدایت را با نور بیدارى در گوش ها و دیده ها و دل ها بر مى افروختند، روزهاى خدایى را به یاد مى آورند و مردم را از جلال و بزرگى خدا مى ترساندند". (همان، ص455)
چنین انسانی نه تنها برای خود، بلکه برای دیگر مردمان نیز مای نجات و رستگاری خواهد بود.

خودسازی

نکته دیگری که از سخنان گهربار مولا علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می توان به دست آورد این است که از منظر ایشان خودسازی و تلاش برای اصلاح خود، از جمله ابزار و عواملی است که موجبات دستیابی به آگاهی و بینش صحیح را فراهم می آورد: "اى بندگان خدا! همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده اى است كه خدا او را در پیكار با نفس یارى داده است، آن كس كه جامه ی زیرین او اندوه و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم براى روزى او فراهم آمده و دورى ها و دشوارى ها را بر خود نزدیك و آسان ساخته است. حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته، همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیكو، فراوان انجام داده است ... ". (همان، ص147)

نفی وابستگی مادی

وابستگی ها و تعلقات دنیایی از جمله عواملی هستند که آدمی را از دستیابی به بینش صحیح بازمی دارند. انسانی که بیش از حد به دنیا چشم دوخته است تمام تلاش خویش را نیز برای به دست آوردن هر چه بیشتر مطاع دنیایی به کار می گیرد و همین امر موجب می گردد چشمش توان دیدن و گوشش قدرت شنیدن حقایق را نداشته باشد.
همچنانکه در کلام زیبای مولای عارفان (علیه السلام) می خوانیم: "(از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتى هاى آن را به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه اى از تو غفلت نشود". (همان، ص 725)
در جایی دیگر گزارش شده است: "آگاه باشید، در دنیا چیزى نیست مگر آن كه صاحبش به زودى از آن سیر و از داشتن آن دلگیر مى شود جز ادامه زندگى، زیرا در مرگ آسایشى نمى نگرند. حیات و زندگى چونان حكمت و دانش است كه حیات دل مرده، و بینایى چشم هاى نابیناست و مایه شنوایى براى گوش هاى كر و آبى گوارا براى تشنگان مى باشد كه همه در آن سالم و بى نیازند". (همان، ص 253)

تلاوت قرآن

یکی از بهترین و در دسترس ترین راه ها برای به دست آوردن بینش صحیح استفاده از قرآن است. در روایات تأکید فراوان بر تلاوت قرآن شده است. تلاوتی که همراه با تدبر در معانی و الفاظ قرآن باشد. اگر انسان برای دستیابی به حقیقت و بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی و عقاید فردی، منصفانه و بی طرف، این کتاب آسمانی را تلاوت نماید، بی شک خداوند متعال پرده از حقایق برداشته و بینش صحیح را به او ارزانی می دارد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: "این قرآن است كه با آن مى توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضى از قرآن از بعضى دیگر سخن مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافى نداشته، و كسى را كه همراهش شد از خدا جدا نمى سازد". (همان، ص253)

استفاده از ابزار شناخت

اگر به گوشه گوشه جهان هستی نیک بنگریم خواهیم دید خالق هستی، ابزارهای گوناگونی را در جهت دستیابی به حقیقت پیش رویمان قرار داده است فقط بایستی زمینه های لازم برای بهره گیری از این ابزار را در وجود خود تقویت نماییم. همچنانکه مولا علی (علیه السلام) فرموده اند: "كسى كه از خود حساب كشد، سود مى برد، و آن كه از خود غفلت كند زیان مى بیند، و كسى كه از خدا بترسد ایمن باشد، و كسى كه عبرت آموزد آگاهى یابد، و آن كه آگاهى یابد مى فهمد، و آن كه بفهمد دانش آموخته است!" (همان، ص 673)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: "این قرآن است كه با آن مى توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضى از قرآن از بعضى دیگر سخن مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافى نداشته، و كسى را كه همراهش شد از خدا جدا نمى سازد"

آری: "اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند، اگر هدایت مى طلبید شما را هدایت كردند، اگر گوش شنوا دارید، حق را به گوشتان خواندند". (همان، ص 665)

ایشان در بخشی از نامه گهربار خویش به امام حسن (علیه السلام) چنین نوشته اند: "پسرم! ... دلت را با اندرز نیكو زنده كن، هواى نفس را با بى اعتنایى به حرام بمیران، جان را با یقین نیرومند كن، و با نور حكمت روشنائى بخش، و با یاد مرگ آرام كن، به نابودى از او اعتراف گیر، و با بررسى تحولات ناگوار دنیا به او آگاهى بخش، و از دگرگونى روزگار، و زشتى هاى گردش شب و روز او را بترسان، تاریخ گذشتگان را بر او بنما، و آنچه كه بر سر پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و آثار ویران رفتگان گردش كن، و بیندیش كه آنها چه كردند؟ ... اگر مردم در عظمت قدرت خدا، و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، به راه راست باز مى گشتند، و از آتش سوزان مى ترسیدند، اما دل ها بیمار، و چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات كوچك خدا نمى نگرند؟ كه چگونه آفرینش آن را استحكام بخشید؟ ... ". (همان، ص 521) 

نتیجه

زندگی در جامعه ای که پوشیده از نیرنگ ها و دسیسه هاست نیازمند بینش و آگاهی صحیح است. بینشی برخاسته از حق و حقیقت که جان آدمی را قوام بخشد و روحش را جلا دهد. اگر چنین بینشی در انسان به وجود نیاید امکان خطا و لغزش در کوچک ترین امور زندگی نیز وجود دارد.
بررسی کلمات گهربار امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه به خوبی نشان می دهد که آن بزرگوار نسبت به این مهم حساسیت ویژه ای داشته و راهکارهایی را برای دستیابی به بینش صحیح به شیعیان خود ارائه داده اند که از آن جمله می توان به یاد خدا، خودسازی، نفی وابستگی مادی، تلاوت قرآن و استفاده از ابزار شناخت اشاره نمود.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/09/28
زمان : 08:29 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
air jordan retro 18 gold mint green 1397/08/23 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.vacdepot.org/201601/nike-hyperdunk-2014-la ">nike hyperdunk 2014 la</a><a href="http://www.vacdepot.org/201602/new-balance-574-red-gold ">new balance 574 red gold</a><a href="http://www.vacdepot.org/201603/nike-foamposite-black-red ">nike foamposite black red</a><a href="http://www.vacdepot.org/201604/nike-lebron-12-low-preschool ">nike lebron 12 low preschool</a>
air jordan retro 18 gold mint green http://www.nancyhaackefineart.com/201504/air-jordan-retro-18-gold-mint-green
vibram fivefingers treksport pink black 1397/08/23 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201705/nike-free-run-3-black-sky-blue ">nike free run 3 black sky blue</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201706/womens-asics-gel-noosa-tri-7-green-red ">womens asics gel noosa tri 7 green red</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201707/nike-blazer-mid-vintage-infant ">nike blazer mid vintage infant</a><a href="http://www.cofradiasgastronomicas.org/201708/mens-nike-blazer-all-orange ">mens nike blazer all orange</a>
vibram fivefingers treksport pink black http://www.woottonandwootton.com/201410/vibram-fivefingers-treksport-pink-black
air jordan retro 7 womens mint green silver 1397/08/23 04:45 ب.ظ
<a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201609/nike-air-force-1-beige-femme ">nike air force 1 beige femme</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201610/nike-blazer-low-white-leather-trainers ">nike blazer low white leather trainers</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201611/nike-roshe-run-floral-kids-silver ">nike roshe run floral kids silver</a><a href="http://www.augsburgwrestlingacademy.com/201612/nike-lunarglide-7-womens-silver-pink ">nike lunarglide 7 womens silver pink</a>
air jordan retro 7 womens mint green silver http://www.mryouthmarketing.com/201608/air-jordan-retro-7-womens-mint-green-silver
ua curry 3 green blue 1397/08/23 04:44 ب.ظ
<a href="http://www.associationarchives.net/201501/air-jordan-retro-6-bred-mint-green ">air jordan retro 6 bred mint green</a><a href="http://www.associationarchives.net/201502/air-jordan-retro-12-kids-basketball-shoe ">air jordan retro 12 kids basketball shoe</a><a href="http://www.associationarchives.net/201503/nike-air-max-90-em-black-yellow ">nike air max 90 em black yellow</a><a href="http://www.associationarchives.net/201504/mens-nike-sb-stefan-janoski-max-gold-blue ">mens nike sb stefan janoski max gold blue</a>
ua curry 3 green blue http://www.evanmcginnisphotography.com/201505/ua-curry-3-green-blue
retro air jordan free shipping 1397/08/23 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.cronatic.top/39/rouge-blanc-choose-chaussures-nike-zoom-kobe-venomenon-5-rise ">rouge blanc choose chaussures nike zoom kobe venomenon 5 rise</a><a href="http://www.cronatic.top/4/under-armour-curry-one-pink-blue ">under armour curry one pink blue</a><a href="http://www.cronatic.top/40/nike-shoes-on-clearance ">nike shoes on clearance</a><a href="http://www.cronatic.top/5/air-jordan-13-south-africa-air-jordan-13-low-brave-blue ">air jordan 13 south africa air jordan 13 low brave blue</a>
retro air jordan free shipping http://www.labrevenne.top/37/retro-air-jordan-free-shipping
mens salomon xt hawk pink yellow 1397/08/23 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/20/crib-white-air-max ">crib white air max</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/21/cheap-all-black-air-jordans ">cheap all black air jordans</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/22/shoe-gallery-x-reebok-classic-leather-flamingos-at-war-another-look ">shoe gallery x reebok classic leather flamingos at war another look</a><a href="http://www.professionalbaseballinstruction.top/23/nike-terminator-high-hybrid ">nike terminator high hybrid</a>
mens salomon xt hawk pink yellow http://www.ecommerce-optimization-new-york.top/13/mens-salomon-xt-hawk-pink-yellow
mens air jordan retro 9 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201509/adidas-harden-gold-black ">adidas harden gold black</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201510/nike-hypershift-red-and-white ">nike hypershift red and white</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201511/nike-air-max-goadome-low-cut ">nike air max goadome low cut</a><a href="http://www.courtneykeimphotography.com/201512/vibram-fivefingers-komodo-grey ">vibram fivefingers komodo grey</a>
mens air jordan retro 9 http://www.pennhouse.org/201410/mens-air-jordan-retro-9
air jordan after game white mint green 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201409/nike-lunarepic-low-flyknit-womens-blue-white ">nike lunarepic low flyknit womens blue white</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201410/mens-nike-huarache-free-run ">mens nike huarache free run</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201411/air-jordan-retro-13-kids-purple ">air jordan retro 13 kids purple</a><a href="http://www.anarcocapitalismo.org/201412/nike-air-force-one-kids-coffee ">nike air force one kids coffee</a>
air jordan after game white mint green http://www.airstreams2go.com/201703/air-jordan-after-game-white-mint-green
nike kobe 11 womens pink sky blue 1397/08/13 12:17 ق.ظ
<a href="http://www.voyagenegypte.com/201705/nike-free-flyknit-3.0-orange-grey ">nike free flyknit 3.0 orange grey</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201706/nike-lunar-gato-cherry ">nike lunar gato cherry</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201707/nike-air-max-grey-womens ">nike air max grey womens</a><a href="http://www.voyagenegypte.com/201708/nike-hyperrev-2016-red-grey ">nike hyperrev 2016 red grey</a>
nike kobe 11 womens pink sky blue http://www.joesgarg.com/201506/nike-kobe-11-womens-pink-sky-blue
nike air max 2014 womens pink 1397/08/13 12:16 ق.ظ
<a href="http://www.hrcitelecom.com/201609/air-jordan-12-gym-red ">air jordan 12 gym red</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201610/mens-nike-free-run-2-green-purple ">mens nike free run 2 green purple</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201611/womens-nike-roshe-run-speckle-orange-yellow ">womens nike roshe run speckle orange yellow</a><a href="http://www.hrcitelecom.com/201612/air-jordan-retro-3.5-gold-blue ">air jordan retro 3.5 gold blue</a>
nike air max 2014 womens pink http://www.jenniferjungfood.com/201706/nike-air-max-2014-womens-pink
nike cortez ultra moire white varsity red 1397/08/13 12:16 ق.ظ
<a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201409/womens-nike-free-6.0-all-green ">womens nike free 6.0 all green</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201410/nike-shox-deliver-red-pink ">nike shox deliver red pink</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201411/vibram-fivefingers-jaya-gold-pink ">vibram fivefingers jaya gold pink</a><a href="http://www.dmitrilevkovichpianist.com/201412/nike-dunk-iw ">nike dunk iw</a>
nike cortez ultra moire white varsity red http://www.112astreet.com/201411/nike-cortez-ultra-moire-white-varsity-red
mens nike free tr orange white 1397/08/13 12:15 ق.ظ
<a href="http://www.jillforeman.com/201609/nike-zoom-structure-18-womens-gold-red ">nike zoom structure 18 womens gold red</a><a href="http://www.jillforeman.com/201610/nike-zoom-structure-20-blue-red ">nike zoom structure 20 blue red</a><a href="http://www.jillforeman.com/201611/nike-flyknit-lunar-3-womens-yellow-blue ">nike flyknit lunar 3 womens yellow blue</a><a href="http://www.jillforeman.com/201612/nike-air-max-97-gold ">nike air max 97 gold</a>
mens nike free tr orange white http://www.sweetearthorganicfarm.com/201611/mens-nike-free-tr-orange-white
new balance 595 mint green 1397/08/13 12:14 ق.ظ
<a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201709/air-jordan-retro-11-womens-mint-green-red ">air jordan retro 11 womens mint green red</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201710/nike-roshe-run-trainers-in-camo ">nike roshe run trainers in camo</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201711/nike-air-max-1-womens-silver-white ">nike air max 1 womens silver white</a><a href="http://www.estereljudo-saintraphael.com/201712/nike-shox-tl-china ">nike shox tl china</a>
new balance 595 mint green http://www.animalbio.org/201508/new-balance-595-mint-green
air jordan 1 elephant print white 1397/08/12 04:42 ب.ظ
<a href="http://www.ocemployee.top/28/nike-roshe-flyknit-black-turquoise ">nike roshe flyknit black turquoise</a><a href="http://www.ocemployee.top/29/nike-kobe-10-elite-red-gold ">nike kobe 10 elite red gold</a><a href="http://www.ocemployee.top/3/nike-lunaracer-3-black-black-01-nike-lunaracer-3 ">nike lunaracer 3 black black 01 nike lunaracer 3</a><a href="http://www.ocemployee.top/30/nike-air-more-uptempo-olympic-now-available ">nike air more uptempo olympic now available</a>
air jordan 1 elephant print white http://www.esmagulbas.top/23/air-jordan-1-elephant-print-white
nike dunk low halloween 10 nike sb dunk low freddy krueger 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.hotelcompras.top/17/nike-shox-tlx-running-shoes ">nike shox tlx running shoes</a><a href="http://www.hotelcompras.top/18/nike-high-tall-air-max-women ">nike high tall air max women</a><a href="http://www.hotelcompras.top/19/tennessee-volunteers-apparel ">tennessee volunteers apparel</a><a href="http://www.hotelcompras.top/2/zapatillas-air-max-2016-mujer ">zapatillas air max 2016 mujer</a>
nike dunk low halloween 10 nike sb dunk low freddy krueger http://www.skitouren-weltweit.top/13/nike-dunk-low-halloween-10-nike-sb-dunk-low-freddy-krueger
nike zoom kd 10 oreo kevin durant 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.inflightchefs.top/20/jd-sports-nike-lunarglide-6 ">jd sports nike lunarglide 6</a><a href="http://www.inflightchefs.top/21/nike-air-penny-v-5-eaglesat-extra-butter ">nike air penny v 5 eaglesat extra butter</a><a href="http://www.inflightchefs.top/22/mens-nike-free-4-0-v2-light-grey-black-running-shoes ">mens nike free 4 0 v2 light grey black running shoes</a><a href="http://www.inflightchefs.top/23/vibram-fivefingers-kso-sky-blue-orange ">vibram fivefingers kso sky blue orange</a>
nike zoom kd 10 oreo kevin durant http://www.reveneztouch.top/21/nike-zoom-kd-10-oreo-kevin-durant
nike lunar force 1 zwart 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.coguaritalia.top/20/jordan-11-win-like-96-shirts ">jordan 11 win like 96 shirts</a><a href="http://www.coguaritalia.top/21/adidas-originals-gazelle-gtx-city-pack-white-red ">adidas originals gazelle gtx city pack white red</a><a href="http://www.coguaritalia.top/22/2017-air-jordan-retro-1-high-og-homage-to-home-cheap-sale-2 ">2017 air jordan retro 1 high og homage to home cheap sale 2</a><a href="http://www.coguaritalia.top/23/air-max-90-hyperfuse-neon-jaune ">air max 90 hyperfuse neon jaune</a>
nike lunar force 1 zwart http://www.drrichardgilsig.top/40/nike-lunar-force-1-zwart
air max 1 sp safari grey 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.katerinaprzita.top/17/nike-air-max-2015-womens-purple-blue-black-hyper-purple-pink-nike-air-max-2015-womens-shoes ">nike air max 2015 womens purple blue black hyper purple pink nike air max 2015 womens shoes</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/18/nike-air-presto-ultra-br-yellow-03 ">nike air presto ultra br yellow 03</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/19/nike-dunk-sb-yellow-lobster ">nike dunk sb yellow lobster</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/2/jordan-3-women-montreal ">jordan 3 women montreal</a>
air max 1 sp safari grey http://www.dockerstop.top/27/air-max-1-sp-safari-grey
nike internationalist mid qs on feet 1397/08/12 04:41 ب.ظ
<a href="http://www.globalfit121.top/13/nike-air-max-90-jacquard-city-qs-paris ">nike air max 90 jacquard city qs paris</a><a href="http://www.globalfit121.top/14/nike-sb-dunk-low-university-gold-black ">nike sb dunk low university gold black</a><a href="http://www.globalfit121.top/15/nike-air-max-thea-hologram-sparkle-nike-air-max-thea-black-and-white ">nike air max thea hologram sparkle nike air max thea black and white</a><a href="http://www.globalfit121.top/16/reebok-shaq-attaq-attack-iii-3 ">reebok shaq attaq attack iii 3</a>
nike internationalist mid qs on feet http://www.azadresidency.top/9/nike-internationalist-mid-qs-on-feet
nike shox black shoes 1397/08/12 04:40 ب.ظ
<a href="http://www.claccanada.top/1/nike-air-max-ltd-suede ">nike air max ltd suede</a><a href="http://www.claccanada.top/10/nike-internationalist-mid-orewood-nike-wmns-internationalist-mid-mid-orewood-brown-team-red-light-bone-hyper ">nike internationalist mid orewood nike wmns internationalist mid mid orewood brown team red light bone hyper</a><a href="http://www.claccanada.top/11/nike-air-max-slide-sandals-for-men ">nike air max slide sandals for men</a><a href="http://www.claccanada.top/12/2017-nike-lebron-13-low-lebron-james-family-foundation ">2017 nike lebron 13 low lebron james family foundation</a>
nike shox black shoes http://www.gardenhomedentist.top/13/nike-shox-black-shoes
mens nike blazer white red 1397/08/12 04:40 ب.ظ
<a href="http://www.espaciodhyana.top/28/nike-mercurial-superfly-4-blue-the-swoosh-and-the-soleplate-of-the-racer-blue-nike-mercurial-superfly-2016-cleats-are-colored-in-br ">nike mercurial superfly 4 blue the swoosh and the soleplate of the racer blue nike mercurial superfly 2016 cleats are colored in br</a><a href="http://www.espaciodhyana.top/29/nike-hypershift-blue-pink ">nike hypershift blue pink</a><a href="http://www.espaciodhyana.top/3/air-jordan-retro-10-all-yellow ">air jordan retro 10 all yellow</a><a href="http://www.espaciodhyana.top/30/nike-sb-dunk-low-premium-orange-sail-hemp ">nike sb dunk low premium orange sail hemp</a>
mens nike blazer white red http://www.abethesdachiropractor.top/13/mens-nike-blazer-white-red
peak kidd iii away 1397/08/12 04:40 ب.ظ
<a href="http://www.zwiebelcenter.top/1/nike-shox-current-pink-red ">nike shox current pink red</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/10/air-max-90-granite ">air max 90 granite</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/11/air-jordan-12-retro-mcs-air-jordan-12-retro-purple ">air jordan 12 retro mcs air jordan 12 retro purple</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/12/atlanta-braves-fitted-hats ">atlanta braves fitted hats</a>
peak kidd iii away http://www.amadorconsultores.top/38/peak-kidd-iii-away
mens nike air max bw purple red 1397/08/12 04:40 ب.ظ
<a href="http://www.fromzerotoonlinehero.top/13/buy-lebron-air-max-8-ps ">buy lebron air max 8 ps</a><a href="http://www.fromzerotoonlinehero.top/14/acheter-chaussures-nike-roshe-run-femme-gris-amour-pattern-mesh ">acheter chaussures nike roshe run femme gris amour pattern mesh</a><a href="http://www.fromzerotoonlinehero.top/15/womens-air-max-90-hyperfuse-orange-pink ">womens air max 90 hyperfuse orange pink</a><a href="http://www.fromzerotoonlinehero.top/16/nike-free-run-5.0-yellow-gold ">nike free run 5.0 yellow gold</a>
mens nike air max bw purple red http://www.britishcanyoningassociation.top/2/mens-nike-air-max-bw-purple-red
nike air force 1 mid flax outdoor green 1397/08/12 04:40 ب.ظ
<a href="http://www.creatingtogetherparkdalefrp.top/6/nike-air-max-skyline-child ">nike air max skyline child</a><a href="http://www.creatingtogetherparkdalefrp.top/7/nike-air-max-blue-navy ">nike air max blue navy</a><a href="http://www.creatingtogetherparkdalefrp.top/8/air-jordan-retro-1-93-bugs-bunny ">air jordan retro 1 93 bugs bunny</a><a href="http://www.creatingtogetherparkdalefrp.top/9/black-and-gold-air-jordan-6-ovo-drake ">black and gold air jordan 6 ovo drake</a>
nike air force 1 mid flax outdoor green http://www.doyleconstructioninc.top/17/nike-air-force-1-mid-flax-outdoor-green
jordan scarpe retro 4 jordan retro 4 laser 1397/08/12 04:39 ب.ظ
<a href="http://www.carparkingmanagement.top/31/air-jordan-retro-xi-space-jam-more-pictures ">air jordan retro xi space jam more pictures</a><a href="http://www.carparkingmanagement.top/32/white-and-grey-jordans-4s ">white and grey jordans 4s</a><a href="http://www.carparkingmanagement.top/33/nike-womens-free-rn-running-shoes ">nike womens free rn running shoes</a><a href="http://www.carparkingmanagement.top/34/nike-shox-avenue-red-blue-nike-shox-nz-mens-light-blue-white ">nike shox avenue red blue nike shox nz mens light blue white</a>
jordan scarpe retro 4 jordan retro 4 laser http://www.chrisblackconstruction.top/9/jordan-scarpe-retro-4-jordan-retro-4-laser
girls white basketball shoes 1397/08/12 04:39 ب.ظ
<a href="http://www.buzz2merde.top/31/toddler-boots-for-girls ">toddler boots for girls</a><a href="http://www.buzz2merde.top/32/nike-air-max-turf-jet ">nike air max turf jet</a><a href="http://www.buzz2merde.top/33/parra-x-nike-air-maxim-1-black-red-and-turquoise ">parra x nike air maxim 1 black red and turquoise</a><a href="http://www.buzz2merde.top/34/womens-air-jordan-retro-3-gold-blue ">womens air jordan retro 3 gold blue</a>
girls white basketball shoes http://www.workflow-sharepoint.top/39/girls-white-basketball-shoes
adidas springblade pro pink blue 1397/08/12 04:39 ب.ظ
<a href="http://www.autoescuelamp4.top/35/reebok-pumps-dee-brown ">reebok pumps dee brown</a><a href="http://www.autoescuelamp4.top/36/cheap-air-jordan-4-royalty ">cheap air jordan 4 royalty</a><a href="http://www.autoescuelamp4.top/37/what-the-jordan-1-2016 ">what the jordan 1 2016</a><a href="http://www.autoescuelamp4.top/38/nike-air-max-grey-2016 ">nike air max grey 2016</a>
adidas springblade pro pink blue http://www.constellation-corp.top/15/adidas-springblade-pro-pink-blue
mens nike shox nz running shoes black gold logo 1397/08/12 04:39 ب.ظ
<a href="http://www.1stockproject.top/6/le-coq-sportif-shoes-grey-blue ">le coq sportif shoes grey blue</a><a href="http://www.1stockproject.top/7/jordan-retro-vii-gs-purple ">jordan retro vii gs purple</a><a href="http://www.1stockproject.top/8/nike-kobe-11-vivid-pink-black-hyper-turquoise-new-arrival ">nike kobe 11 vivid pink black hyper turquoise new arrival</a><a href="http://www.1stockproject.top/9/nike-air-max-thea-womens-grey-pink ">nike air max thea womens grey pink</a>
mens nike shox nz running shoes black gold logo http://www.petprotectionplans.top/26/mens-nike-shox-nz-running-shoes-black-gold-logo
air max 95 qs or value air max 95. retrouvez ce modle dans nos magasins 1397/08/12 04:38 ب.ظ
<a href="http://www.sajujoseph.top/13/mens-under-armour-ua-stephen-curry-2-5-mid-basketball-shoes-red-orange ">mens under armour ua stephen curry 2 5 mid basketball shoes red orange</a><a href="http://www.sajujoseph.top/14/alshon-jeffrey-air-jordan-9-cleats ">alshon jeffrey air jordan 9 cleats</a><a href="http://www.sajujoseph.top/15/a-bathing-ape-roadsta-may-2009-collection ">a bathing ape roadsta may 2009 collection</a><a href="http://www.sajujoseph.top/16/sport-fuchsia-jordan-air-spike-40-gs ">sport fuchsia jordan air spike 40 gs</a>
air max 95 qs or value air max 95. retrouvez ce modle dans nos magasins http://www.dr-laubender.top/16/air-max-95-qs-or-value-air-max-95.-retrouvez-ce-modle-dans-nos-magasins
mens nike air max bw all black nike air max bw 2017 new all black men 007 1397/08/3 07:11 ق.ظ
<a href="http://www.fitness-muenchen.club/1/nike-air-royal-mid-mesh-vt-colorways ">nike air royal mid mesh vt colorways</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/10/nike-huarache-ultra-green-orange ">nike huarache ultra green orange</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/11/leopard-print-jordan-13-size-5.5 ">leopard print jordan 13 size 5.5</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/12/nike-max-air-vapor-backpack-black-and-white ">nike max air vapor backpack black and white</a>
[url=http://www.ankaa-corp.net/26/mens-nike-air-max-bw-all-black-nike-air-max-bw-2017-new-all-black-men-007]mens nike air max bw all black nike air max bw 2017 new all black men 007[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.